เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนอื่น
เราไม่มีสิทธิ์ห้ามความคิดคนอื่น
อย่าตัดสินคนอื่นด้วยความคิดเราเอง

ในมุมหนึ่งที่เรามองใครคนหนึ่งว่าร้ายกาจ
แต่ความเป็นจริง…
เขาอาจเป็นคนเดียวที่พร้อมจะช่วยเหลือเราในยามลำบาก

ขณะเดียวกัน…
คนที่ยิ้มทักทายเรา
อาจมีอะไรแอบแฝง
หรือพร้อมทำร้ายเราได้ตลอดเวลา