ขอโทษก่อนไม่เสียศักดิ์ศรี
ให้อภัยก่อนใช่ว่าเสียเปรียบ
ลืมได้ก่อนถือว่าเป็นข้อดี