เช็กให้ดีว่าในมือเรามีสิ่งใดอยู่
รอบข้างเรามีใครบ้าง
ให้ค่ากับสิ่งที่เรามี และคนที่รักเราให้มาก
ก่อนที่จะต้องเสียไปให้ใครที่เขาเห็นค่า